Navigácia

Profil školy

Hlavným zámerom gymnázia je, aby žiaci získavali počas štúdia kľúčové kompetencie rozvinuté do takej miery, aby ich vybavili pre život v dospelosti a ktoré budú predstavovať základ pre ďalšie vzdelávanie a profesionálny rast, a  aby boli schopní tieto kompetencie ďalej rozvíjať a aktualizovať po celý život v rámci celoživotného vzdelávania.

 

Dôvody, prečo študovať na našom gymnáziu:

 • Kurikulum školy – takmer 70 ročná tradícia školy a viac 7000 tisíc absolventov školy.
 • Úplná kvalifikovanosť učiteľov, stabilizácia pedagogického zboru.
 • Voľba predmetov v 3. a 4. ročníku podľa potrieb štúdia na vysokých školách.
 • Integrácia informačno-komunikačných technológií, počítačová gramotnosť učiteľov a žiakov.
 • Práca na projektoch (vlastné projekty, Infovek, E-maturita, Eurofondy, Sokrates, Comenius).
 • Možnosť získania Sprachdiplomu z nemeckého jazyka.
 • Vysoké percento úspešnosti prijatia a štúdia na vysokých školách.
 • Schopnosť získať sponzorov pre rozvoj školy.
 • Aktivity žiakov - úspechy na súťažiach, imatrikulácia, rozlúčka so štvrtákmi, gymnaziálny ples, divadelné a filmové predstavenia, exkurzie, výlety, lyžiarsky kurz, školský časopis.
 • Škola rodinného typu (študujú tu deti bývalých absolventov).
 • Úroveň vystupovania žiakov na verejnosti.
 • Dostupnosť školy, typická školská budova, záujem o školu detí aj z iných okresov.
 • Škola organizuje regionálne kolá rôznych školských súťaží.
 • Školská psychologička 

 

Informácie o škole sú poskytované v súlade s platným zákonom o prístupe k informáciám. Základným prostriedkom informovanosti zamestnancov školy, žiakov a ich rodičov je www stránka školy.

Za plnenie Smernice k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu podnetov podávaných v zmysle  zákona č. 307/2014 Z. z. je zodpovedný
PaedDr. Ivan Pajtaš, riaditeľ školy.

 

Prenos informácií: 

- k rodičom a verejnosti:

- k žiakom:

- k učiteľom:

 • plenárne rodičovské stretnutia
 • triedne aktívy rodičov
 • telefón
 • elektronická pošta
 • elektronická žiacka knižka
 • osobné stretnutia
 • oznámenia na základe rozhodnutí riaditeľa školy
 • spolupráca s médiami
 • triednické hodiny
 • vyučovacie hodiny
 • triedna samospráva
 • elektronická pošta
 • internetová žiacka knižka
 • individuálne (osobne)
 • žiacka rada
 • zasadnutia pedagogickej rady
 • pracovné porady
 • nástenné noviny v zborovni školy
 • elektronická pošta
 • individuálne (osobne)

 

Kontakt

 • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
  Komenského 4, 066 01 Humenné
  GPS: N48.933246, E21.892994
 • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900

Od 25. 5. 2018 vstúpili do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vďaka ktorým budú osobné údaje ešte lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontroluS otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nás môžete kontaktovať nasledovne:

 • osobne: kancelária č. 105, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 066 01, v stredu v čase od 13,00 do 15,00 hod.
 • telefonicky: +421 57 775 3826
 • elektronickou poštou: gymhum@gmail.com
Počet návštev: 12813802