Navigácia

Stránky predmetu dejepis

Aktivity 2018-19

BESEDA S HISTORIKOM DUŠANOM KOVÁČOM

Rok 2018 je pre Slovenskú republiku v znamení tzv. „osmičkových“ výročí. Udalosti týchto rokov patria neodmysliteľne k významným medzníkom našej histórie. K „osmičkovým“ jubileám prijal naše pozvanie absolvent humenského gymnázia PhDr. Dušan Kováč, DrSC.

Sto rokov od vzniku samostatného štátu v roku 1918 je tohtoročným  najvýznamnejším výročím, ale naša krajina si pripomenula a ešte bude pripomínať i menej radostné okamihy našich dejín, ktoré významne ovplyvnili životy ľudí: koniec 1. svetovej vojny, mníchovskú dohodu z roku 1938, február 1948, august 1968, sviečkový pochod v roku 1988.

Sme radi, že medzi nás zavítal úspešný a uznávaný historik, autor mnohých publikácií a znalec československých aj slovenských dejín. Po privítaní tradičným spôsobom - chlebom a soľou – sa so vzácnym hosťom stretol riaditeľ školy PaedDr. Ivan Pajtaš.

Ústrednou časťou návštevy nášho absolventa a rodáka bola prednáška, venovaná predovšetkým  vzniku Československej republiky. 100 rokov uplynulo, ale poznanie súvislostí a prínos politických snáh predstaviteľov slovenskej a českej politickej scény si zaslúži pozornosť, náš obdiv a hľadanie paralel s dnešnými spoločenskými pohybmi.

PhDr. Dušan Kováč, DrSC., priblížil žiakom našej školy aj Obchodnej akadémie v Humennom najdôležitejšie udalosti, ich prínos pri vzniku republiky, nezabudol na významné osobnosti, ktoré museli preukázať dosť odvahy na to, aby sa spoločné dielo Slovákov aj Čechov a iných národností dosiahlo. Vekuprimeraný výklad s viacerými pre žiakov neznámymi faktami zaujalo všetkých prítomných.

Prednáška bola ukončená spomienkou na spoločnú hymnu Čechov a Slovákov v krásnej a pôsobivej interpretácii žiačok školy.

Absolvent školy PhDr. Dušan Kováč, DrSC.,  si prezrel súčasnú budovu gymnázia a vyslovil radosť z toho, že v Humennom sa gymnazisti na rozdiel od jeho generácie učia v takých podmienkach.

Sprievodnými akciami bola retrovýstava Made in Czechoslovakia, ktorá prezentovala predmety súvisiace s dobou existencie spoločného štátu Čechov a Slovákov, ktoré priniesli žiaci a učitelia školy. Medzi vystavovanými predmetmi nechýbali staré magnetofóny, žehličky, obaly z dobových tovarov, knihy, časopisy, odznaky, futbalové vlajky, zaujali aj staré gramofónové platne s nahrávkami detských rozprávok a dobovej populárnej hudby.

Za najstarší exponát bola označená kniha Olejkár a najkurióznejší predmet sa vyberie počas troch dní trvania výstavy.

Ďalšou sprievodnou akciou bola prezentácia dobových dokumentov a posterov, ktoré vyjadrujú žiacky pohľad nielen na „osmičkové“, ale aj iné udalosti spoločného štátu. Každá trieda vložila do svojho posteru svoje vnímanie danej udalosti. Ani sa nedá určiť najzaujímavejší z nich, pretože väčšina tried  pripravila materiál na výbornej úrovni. Ich úroveň, ale aj retrovýstavu  náš hosť veľmi ocenil.

Toto podujatie bolo súčasťou projektu v rámci Slovensko-francúzskej výzvy 2018 pod názvom 1. svetová vojna a vznik Československa (vznik československých légií), predkladateľom ktorého je PSK a realizátorom naša škola (vedúci projektu PhDr. Radoslav Turik) v spolupráci s francúzskou partnerskou školou Collège du Pervis v Monthureux-sur-Saône (vedúca projektu Florence Ruth).

Tešíme sa z toho, že sa podujatie (pripravené PhDr. Radoslavom Turikom, PaedDr. Antóniou Stebnickou, PaedDr. Janou Kababíkovou a ostatnými členmi PK SVP) vydarilo, splnilo svoj cieľ a zaujalo nielen žiakov, ale aj miestne, regionálne a celoslovenské médiá. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tomto zmysluplnom diele.     KJ


Ten, kto zabúda na svoju minulosť, nemá ani budúcnosť.

John Fitzgerald  KENNEDY

Tí, čo sa nepamätajú na minulosť, sú odsúdení na to, aby ju znova prežili.

George SANTAYANA

Múdrym som sa nenarodil. To iba usilovným štúdiom minulosti som začal rozumieť prítomnosti.

KONFUCIUS 

BESEDA s PhDr. Dušanom KOVÁČOM, DrSc.

Dňa 3. 10. 2018 navštívi našu školu jej významný a úspešný absolvent PhDr. Dušan Kováč, DrSc., historik, uznávaný odborník na slovenské dejiny 19. a 20. storočia.

Keďže rok 2018 je plný výročí tzv. osmičkových  rokov (udalosti v rokoch 1918, 1938, 1948, 1968, 1988), počas besedy v auditóriu od 10:35 sa môžete dozvedieť, aký pohľad má náš vzácny hosť na sté výročie vzniku ČSR, prípadne aj položiť otázky súvisiace s históriou slovenského a českého národa alebo s cestou nášho absolventa k histórii.          

Stretnutie s PhDr. Dušanom Kováčom, DrSc., je určené hlavne pre žiakov 3. a 4. ročníka, ktorých zaujímajú (nielen) novodobé dejiny a spoločenské zmeny, ale aj pre ďalších priaznivcov minulosti (prihlásiť sa môžete u svojich učiteľov dejepisu).

Sprievodným podujatím k besede je výstava posterov tried 1. – 3. ročníka s témou česko(-)slovenských dejín a retrovýstava MADE IN CZECHOSLOVAKIA (spojená so súťažou o najkurióznejší a najstarší exponát – zapojte sa, nájdite doma zaujímavý predmet a vyhrajte), na ktoré pozývame všetkých žiakov a učiteľov v dňoch 3. – 5. 10. 2018. (kj)

Kontakt

  • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
    Komenského 4, 066 01 Humenné
    GPS: N48.933246, E21.892994
  • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900

Od 25. 5. 2018 vstúpili do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vďaka ktorým budú osobné údaje ešte lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontroluS otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nás môžete kontaktovať nasledovne:

  • osobne: kancelária č. 105, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 066 01, v stredu v čase od 13,00 do 15,00 hod.
  • telefonicky: +421 57 775 3826
  • elektronickou poštou: gymhum@gmail.com
Počet návštev: 12813431