Navigácia

SLOVENSKÝ JAZYK

Členovia predmetovej komisie

Vedúca PK:

Mgr. Michaela Januchová

Členovia:

PhDr. Mariana Klamárová

Mgr. Veronika Krišková

PaedDr. Jana Kababíková

PaedDr. Antónia Stebnická​

 

Hlavné ciele činnosti na školský rok

 • Postupne a vekuprimerane rozvíjať v rámci edukácie schopnosti žiakov, vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri štúdiu rôzne pramene informácií, osvojovať si vhodné metódy individuálneho štúdia, samostatného spracovania informácií a ich verejného prezentovania.
 • Priebeh vyučovacieho procesu viesť tak, aby odzrkadľoval najnovšie informácie, trendy, inovácie z oblasti pedagogiky, psychológie, metodiky vyučovania jednotlivých predmetov.
 • Vynaložiť maximálne úsilie na to, aby v podmienkach školy boli naplnené ciele a úlohy štátneho a školského vzdelávacieho programu.
 • Vhodnou motiváciou pri súčasnom využívaní obsahu a efektívnych metód vyučovania formovať v žiakoch schopnosti a návyky vedieť pri vyhľadávaní nových poznatkov z existujúcich zdrojov využívať bezpečne, efektívne a samostatne moderné informačno-komunikačné technológie, získané poznatky včleňovať do svojho vedomostného fondu a vedieť ich následne využívať pri celoživotnom vzdelávaní.
 • Motivovať žiakov k učeniu sa. Na vyučovacích hodinách vytvárať priaznivú klímu a optimálne voliť štruktúru vyučovacej hodiny.
 • Vo vyučovacom procese postupne rozvíjať informačné kompetencie. Obsahom a metódami vyučovania podporovať v žiakoch schopnosti a návyky samostatne vyhľadávať nové poznatky z existujúcich zdrojov prostredníctvom moderných komunikačných technológií, včleňovať ich do svojho poznatkového fondu a následne ich využívať pri celoživotnom vzdelávaní.
 • Viesť žiakov k bezproblémovému spolunažívaniu, k harmonickým medziľudským vzťahom, k pomoci riešiť konflikty v duchu úcty, k pluralizmu, vzájomnému porozumeniu, k rešpektovaniu odlišnosti iných ľudí, k rešpektovaniu ľudských práv a slobôd.
 •  Pripravovať žiakov na to, aby sa vedeli vyjadrovať ústne, písomne, spracúvať písomný materiál, vysvetliť aj znázorniť nadobudnuté poznatky a komunikovať v materinskom jazyku.
 • Zodpovednosť za formovanie žiakov v intenciách správnej hodnotovej orientácie založenej na pozitívnom vzťahu k sebe, k iným ľuďom a k hodnotám, ako sú zodpovednosť, dôstojnosť, slušnosť, čestnosť, ovládanie sa a pod.
 • Aj po vstupe SR do celoeurópskeho priestoru viesť žiakov k poznaniu vlastných tradícií, k úcte k vlastnému národu, jazyku a na základe týchto hodnôt vytvárať vzťah k rozvoju, poznaniu a kultúr i tradícií národov Európy, ale aj iných, aby vedeli pôsobiť a žiť v multikultúrnom prostredí.
 • Vytvárať podmienky súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie, antisemitizmu a rasizmu, resp. iných foriem extrémizmu.

 

Kritériá hodnotenia a klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra

 

Harmonogram ďalších aktivít, podujatí, súťaží v priebehu školského roka

Podrobnejšie informácie o jednotlivých aktivitách PK môžete nájsť aj na stránke predmetu SJL.

Mesiac

Konkrétna úloha

Zodpovedná/ý

október

Vstupný test pre 1. ročník

Januchová, Kababíková

október

Záložka do knihy (spája)

Klamárová

október

školské kolo Olympiáda v slovenskom jazyku

Kababíková, Januchová

október

Medzinárodný deň školských knižníc (knižnica)

Krišková

október Timravina studnička všetky vyučujúce
november - december Vansovej Lomnička všetky vyučujúce

november - marec

Návšteva Vihorlatskej alebo školskej knižnice

všetky vyučujúce

november - apríl

Návšteva divadelného predstavenia (pre 1., 2., 3. ročník) v spolupráci s PK SVP

všetky vyučujúce,
odp. Klamárová

december - január

Európa v škole - literárna súťaž

všetky vyučujúce,
odp. Klamárová

december

Ročníkový test (pre 4. ročník)

Kováč, Kababíková

december

Vianočné koledovanie

Januchová

február

Školské kolo Štúrovho Zvolena

Krišková

február

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

Januchová Kováč

február

Vansovej Lomnička

všetky vyučujúce

február

Svetový deň materinského jazyka

Stebnická

marec

Marec mesiac knihy

všetky vyučujúce

apríl

Svetový deň knihy a autorských práv

Krišková

apríl

Ročníkový test (pre 2. ročník)

Stebnická, Krišková

apríl

Ročníkový test (pre 3. ročník)

Stebnická, Krišková

máj Literárna exkurzia (záujemcovia z rôznych ročníkov) Klamárová

 

PK SJL ponúka žiakom školy možnosť pracovať v krúžku slovenského jazyka (PaedDr. J. Kababíková), v krúžku Tvorivé písanie a divadlo (Mgr. Veronika Krišková),   v umelecko-mediálnom krúžku (PhDr. Mariana Klamárová), navštevovať školskú knižnicu (Mgr. Veronika Krišková), možnosť zapojiť sa do recitačných súťaží, do každoročne pripravovaného vianočného pásma či Európskeho dňa rodičov a školy (PaedDr. J. Kababíková, Mgr. M. Januchová, Mgr. H. Mandzáková). Spoločne sa usilujeme o to, aby sme rozvíjali  talenty žiakov a umožnili ich kreativite progres.

Kontakt

 • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
  Komenského 4, 066 01 Humenné
  GPS: N48.933246, E21.892994
 • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900

Od 25. 5. 2018 vstúpili do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vďaka ktorým budú osobné údaje ešte lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontroluS otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nás môžete kontaktovať nasledovne:

 • osobne: kancelária č. 105, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 066 01, v stredu v čase od 13,00 do 15,00 hod.
 • telefonicky: +421 57 775 3826
 • elektronickou poštou: gymhum@gmail.com
Počet návštev: 12814186