Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Basketbalový
Biologický I. príprava žiakov na biologickú olympiádu, prehlbovanie učiva v predmete.
Biologický II. príprava žiakov na biologickú olympiádu, prehlbovanie učiva v predmete.
Futbalový náplňou krúžku je dlhodobá liga vo futbale družstiev, ktorá sa skladá zo základnej časti a play off
Historický zameraný na bližšie poznávanie histórie regionálnych dejín a tvorbu projektov
Informatiky rozšírenie praktických zručností práce s webom, exkurzie
Konverzácia v nemeckom jazyku cieľom krúžku konverzácie je podporiť samostatnosť ústneho prejavu a snaha prelomiť bariéru v komunikácii v bežných situáciách z každodenného života a cvičiť si modelové situácie. Zároveň sa bližšie zoznámiť s nemeckou kultúrou, na ktorú nie je dostatočný priestor na hodinách cudzieho jazyka. Krúžok môže poslúžiť aj záujemcom , ktorí sa pripravujú na nemecký jazykový diplom
Konverzácia v španielskom jazyku cieľom krúžku je konverzácia v danom jazyku na rôzne témy, príprava študentov na vykovanie ústnej časti maturitnej skúšky a upevnenie učiva španielskej gramatiky a lexiky
Krúžok druhého cudzieho jazyka
Krúžok slovenského jazyka príprava žiakov na externú časť maturitnej skúšky zo SJL. Cieľovou skupinou sú žiaci 3. a 4. ročníka, ktorí si potrebujú zlepšiť zručnosť čítať text s porozumením alebo gramatiku
Matematicko-fyzikálny I. určený pre žiakov 1. ročníka, kde ide o upevňovanie a prehlbovanie učiva matematiky a fyziky 1. ročníka netradičnou formou
Mediálny u žiakov sa rozvíja mediálna gramotnosť a oboznamujú sa s podstatou a úlohami masových médií a masmediálnej komunikácie, príprava umeleckej fotografie
Programovanie rozšírenie vedomostí a zručností pri práci s internetom, rozvoj kreativity a logického myslenia, programovanie v programovacom jazyku Python C a Pascal, testy IQ, vzorové testy na PS, programovanie web stránok, multimediálne spracovanie zvuku videa, úlohy súťaže Zenit, iBobor
Turisticko-lyžiarský záujem o turistiku a zimné športy
Volejbalový I. osvojovanie základných herných činností jednotlivca, herného systému
Volejbalový II. osvojovanie základných herných činností jednotlivca, herného systému
Žiaci v akcii I. príprava školských akcií v mimovyučovacom čase
Žiaci v akcii II. príprava školských aktivít v mimovyučovacom čase

© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.12.2018

Kontakt

  • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
    Komenského 4, 066 01 Humenné
    GPS: N48.933246, E21.892994
  • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900

Od 25. 5. 2018 vstúpili do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vďaka ktorým budú osobné údaje ešte lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontroluS otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nás môžete kontaktovať nasledovne:

  • osobne: kancelária č. 105, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 066 01, v stredu v čase od 13,00 do 15,00 hod.
  • telefonicky: +421 57 775 3826
  • elektronickou poštou: gymhum@gmail.com
Počet návštev: 12813789