Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Ivan Pajtaš Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14 74
Finančná gramotnosť 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
RNDr. Marián Hamrák Obsluha interaktívnej tabule 12 109
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
RNDr. Monika Onufráková Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7 119
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Obsluha interaktívnej tabule 12
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Anna Baľáková Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7 126
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Rozvoj kompetencií učiteľov nemeckého jazyka programom PASCH-net DSD GOLD - Nemecký jazykový diplom I. 14
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Využitie informačných technológií v edukačnom procese 11
Mgr. Miriama Bálintová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 30
Inovatívne metódy v edukácii 10
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Mgr. Ján Bilík Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14 37
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
PaedDr. Júlia Borisová Rigorózna skúška 60 142
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Tvorivé techniky vo výčbe anglického jazyka 15
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Danka Capová Inovatívne metódy v edukácii 10 72
Mediačné zručnosti v práci učiteľa 12
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Mgr. Juraj Ferko Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10 47
Nové témy vo vyučovaní biológie 6
Inovatívne postupy vo vyučovaní biológie 15
Možnosti rozvoja enviromentálnej gramotnosti žiakov v ZŠ a SŠ. 10
Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetoch 6
Mgr. Diana Francúzová Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 1 43
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
PaedDr. Ivanna Herbstová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 111
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Tvorivé techniky vo výčbe anglického jazyka 15
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Mgr. Ladislava Hricaková Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22 52
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 3
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Zuzana Hrišová Ľudské práva v edukačnom procese 11 93
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Etika a etiketa v pracovnom a sociálnom prostredí pedagogického zamestnanca 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií v edukácii 15
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 0
Deliteľnosť prirodzených čísel 3
MVDr. Daniela Chabová Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 61
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Obsluha interaktívnej tabule 12
ThDr.Ondrej Chalachan, PhD. Učiteľstvo histórie 60 60
Mgr. Michaela Januchová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 109
Aplikácia moderných vyučovacích metód a koncepcií vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra 25
Ľudské práva v edukačnom procese 0
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slov. jazyka a literatúry 0
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 6
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
PaedDr. Jana Kababíková Pracovné právo 6 202
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Práca s textom ako súčasť prípravy ÚFIČ zo slovenského jazyka a literatúry 30
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Aplikácia moderných vyučovacích metód a koncepcií vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra 25
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slov. jazyka a literatúry 14
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Globálne rozvojové vzdelávanie 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
PhDr. Mariana Klamárová Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10 84
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Kultúra a umenie vo vyučovacom procese na gymnáziu 10
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 0
Využitie informačných technológií v edukačnom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Obsluha interaktívnej tabule 0
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 0
Ing. Ján Kocák Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7 101
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Učiteľ a internet 15
PhDr. Ľubica Kordaničová Internet a bezpečnosť 7 130
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Finančná gramotnosť 14
RNDr. Milan Krempaský Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10 92
Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Využitie informačných technológií v edukačnom procese 11
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Mgr. Veronika Krišková Tvorba testov a možnosti ich využitia v predmete slovenský jazyk a literatúra 25 56
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Mgr. Marianna Lokšíková Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7 30
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Školeské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 0
Ľudské práva v edukačnom procese 0
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 5
Mgr. Miloslav Melník Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14 87
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
PaedDr. Gabriela Mičáková Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22 104
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Obsluha interaktívnej tabule 12
Inovatívne metódy v edukácii 10
Príčiny a fázy vývoja konfliktu 12
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 5
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Mgr. Jana Oreská Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10 31
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Mgr. Adriána Pavlenková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14 87
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Školeské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Katarína Poláková Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 74
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Tvorivé techniky vo výčbe anglického jazyka 15
Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 9
Tvorba matuitných zadaní z anglického jazyka 9
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl-frekventanti 14
Mgr. Miroslav Selecký Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 60
Internet a bezpečnosť 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl-frekventanti 14
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Mgr. Peter Sivák Učiteľ a internet 15 35
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov-inštruktor lyžovania 10
PhDr. Tatiana Sklenárová Uramová Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 83
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
PaedDr. Antónia Stebnická Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 6 91
Rigorózna skúška 60
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slov. jazyka a literatúry 0
Ľudské práva v edukačnom procese 0
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Jozef Ščerba Ľudské práva v edukačnom procese 11 67
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Finančná gramotnosť 0
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 0
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Obsluha interaktívnej tabule 10
Mgr. Zuzana Tokárová Ondrušová Metódy a formy práce podporujúce rozvpj myslenia a kreatvity 10 61
Učenie sa na stanovištiach ako nástroj rozvoja kľúčových kompetencií v koncepcii ot otvoreného vyučovania v predmete NJ 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Rozvoj kompetencií učiteľov nemeckého jazyka programom PASCH-net DSD GOLD - Nemecký jazykový diplom I. 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
RNDr. Slavomír Tuleja, PhD. Modernizácia vzdelávania na SŠ 35 61
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Obsluha interaktívnej tabule 12
PhDr. Radoslav Turik Rigorózna skúška 60 63
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 3
Obsluha interaktívnej tabule 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 0
Mgr. Anton Žido Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14 33
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Mgr. Viktor Židzik Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 75
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Obsluha interaktívnej tabule 12
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7


© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.12.2018

Kontakt

  • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
    Komenského 4, 066 01 Humenné
    GPS: N48.933246, E21.892994
  • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900

Od 25. 5. 2018 vstúpili do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vďaka ktorým budú osobné údaje ešte lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontroluS otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nás môžete kontaktovať nasledovne:

  • osobne: kancelária č. 105, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 066 01, v stredu v čase od 13,00 do 15,00 hod.
  • telefonicky: +421 57 775 3826
  • elektronickou poštou: gymhum@gmail.com
Počet návštev: 12813414