Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Ivan Pajtaš Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 74
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Finančná gramotnosť 14
RNDr. Marián Hamrák Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14 109
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
RNDr. Monika Onufráková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14 119
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Anna Baľáková Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10 126
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Rozvoj kompetencií učiteľov nemeckého jazyka programom PASCH-net DSD GOLD - Nemecký jazykový diplom I. 14
Obsluha interaktívnej tabule 12
Využitie informačných technológií v edukačnom procese 11
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Mgr. Miriama Bálintová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 8
Mgr. Ján Bilík Ľudské práva v edukačnom procese 11 37
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Obsluha interaktívnej tabule 12
PaedDr. Júlia Borisová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 142
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Tvorivé techniky vo výčbe anglického jazyka 15
Rigorózna skúška 60
Mgr. Danka Capová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14 33
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Juraj Ferko Možnosti rozvoja enviromentálnej gramotnosti žiakov v ZŠ a SŠ. 10 47
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetoch 6
Nové témy vo vyučovaní biológie 6
Inovatívne postupy vo vyučovaní biológie 15
Mgr. Diana Francúzová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 43
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 1
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
PaedDr. Ivanna Herbstová Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22 111
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Tvorivé techniky vo výčbe anglického jazyka 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Mgr. Ladislava Hricaková Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10 52
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 3
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Mgr. Zuzana Hrišová Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 0 93
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Využívanie informačno-komunikačných technológií v edukácii 15
Etika a etiketa v pracovnom a sociálnom prostredí pedagogického zamestnanca 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Deliteľnosť prirodzených čísel 3
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
MVDr. Daniela Chabová Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 61
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Obsluha interaktívnej tabule 12
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
ThDr.Ondrej Chalachan, PhD. Učiteľstvo histórie 60 60
Mgr. Michaela Januchová Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slov. jazyka a literatúry 0 109
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 6
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Aplikácia moderných vyučovacích metód a koncepcií vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra 25
Ľudské práva v edukačnom procese 0
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
PaedDr. Jana Kababíková Práca s textom ako súčasť prípravy ÚFIČ zo slovenského jazyka a literatúry 30 202
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Pracovné právo 6
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Aplikácia moderných vyučovacích metód a koncepcií vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra 25
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Globálne rozvojové vzdelávanie 10
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slov. jazyka a literatúry 14
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
PhDr. Mariana Klamárová Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 0 84
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Využitie informačných technológií v edukačnom procese 10
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Kultúra a umenie vo vyučovacom procese na gymnáziu 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 0
Obsluha interaktívnej tabule 0
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Ing. Ján Kocák Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 101
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Učiteľ a internet 15
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
PhDr. Ľubica Kordaničová Finančná gramotnosť 14 130
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Obsluha interaktívnej tabule 12
Internet a bezpečnosť 7
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
RNDr. Milan Krempaský Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14 92
Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Využitie informačných technológií v edukačnom procese 11
Mgr. Veronika Krišková Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10 56
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Tvorba testov a možnosti ich využitia v predmete slovenský jazyk a literatúra 25
Mgr. Marianna Lokšíková Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10 30
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Školeské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Ľudské práva v edukačnom procese 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 0
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 5
Mgr. Miloslav Melník Ľudské práva v edukačnom procese 11 87
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Obsluha interaktívnej tabule 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
PaedDr. Gabriela Mičáková Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 82
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 5
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Mgr. Jana Oreská Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7 31
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Mgr. Adriána Pavlenková Školeské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 87
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Mgr. Katarína Poláková Tvorivé techniky vo výčbe anglického jazyka 15 74
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl-frekventanti 14
Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 9
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Tvorba matuitných zadaní z anglického jazyka 9
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Miroslav Selecký Internet a bezpečnosť 7 73
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl-frekventanti 14
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Odstraňnovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí- anglický jazyk 13
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Mgr. Peter Sivák Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10 35
Učiteľ a internet 15
Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov-inštruktor lyžovania 10
PhDr. Tatiana Sklenárová Uramová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14 83
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
PaedDr. Antónia Stebnická Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 91
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 6
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slov. jazyka a literatúry 0
Ľudské práva v edukačnom procese 0
Rigorózna skúška 60
Mgr. Jozef Ščerba Ľudské práva v edukačnom procese 11 67
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Finančná gramotnosť 0
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 0
Obsluha interaktívnej tabule 10
Mgr. Zuzana Tokárová Ondrušová Učenie sa na stanovištiach ako nástroj rozvoja kľúčových kompetencií v koncepcii ot otvoreného vyučovania v predmete NJ 15 61
Metódy a formy práce podporujúce rozvpj myslenia a kreatvity 10
Rozvoj kompetencií učiteľov nemeckého jazyka programom PASCH-net DSD GOLD - Nemecký jazykový diplom I. 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
RNDr. Slavomír Tuleja, PhD. Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14 61
Obsluha interaktívnej tabule 12
Modernizácia vzdelávania na SŠ 35
PhDr. Radoslav Turik Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 0 63
Rigorózna skúška 60
Obsluha interaktívnej tabule 0
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 3
Mgr. Anton Žido Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 33
Obsluha interaktívnej tabule 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Mgr. Viktor Židzik Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 75
Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Ľudské práva v edukačnom procese 11


© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.10.2018

Kontakt

  • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
    Komenského 4, 066 01 Humenné
    GPS: N48.933246, E21.892994
  • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900

Od 25. 5. 2018 vstúpili do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vďaka ktorým budú osobné údaje ešte lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontroluS otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nás môžete kontaktovať nasledovne:

  • osobne: kancelária č. 105, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 066 01, v stredu v čase od 13,00 do 15,00 hod.
  • telefonicky: +421 57 775 3826
  • elektronickou poštou: gymhum@gmail.com
Počet návštev: 12459637