Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Ivan Pajtaš Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 74
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Finančná gramotnosť 14
RNDr. Marián Hamrák Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14 109
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
RNDr. Monika Onufráková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14 119
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Anna Baľáková Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10 126
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Rozvoj kompetencií učiteľov nemeckého jazyka programom PASCH-net DSD GOLD - Nemecký jazykový diplom I. 14
Obsluha interaktívnej tabule 12
Využitie informačných technológií v edukačnom procese 11
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Mgr. Miriama Bálintová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 8
Mgr. Ján Bilík Ľudské práva v edukačnom procese 11 37
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Obsluha interaktívnej tabule 12
PaedDr. Júlia Borisová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 142
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Tvorivé techniky vo výčbe anglického jazyka 15
Rigorózna skúška 60
Mgr. Danka Capová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14 33
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Juraj Ferko Možnosti rozvoja enviromentálnej gramotnosti žiakov v ZŠ a SŠ. 10 47
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetoch 6
Nové témy vo vyučovaní biológie 6
Inovatívne postupy vo vyučovaní biológie 15
Mgr. Diana Francúzová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 43
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 1
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
PaedDr. Ivanna Herbstová Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22 111
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Tvorivé techniky vo výčbe anglického jazyka 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Mgr. Ladislava Hricaková Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10 52
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 3
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Mgr. Zuzana Hrišová Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 0 93
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Využívanie informačno-komunikačných technológií v edukácii 15
Etika a etiketa v pracovnom a sociálnom prostredí pedagogického zamestnanca 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Deliteľnosť prirodzených čísel 3
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
MVDr. Daniela Chabová Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 61
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Obsluha interaktívnej tabule 12
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
ThDr.Ondrej Chalachan, PhD. Učiteľstvo histórie 60 60
Mgr. Michaela Januchová Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slov. jazyka a literatúry 0 84
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 6
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Ľudské práva v edukačnom procese 0
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
PaedDr. Jana Kababíková Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11 202
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slov. jazyka a literatúry 14
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Práca s textom ako súčasť prípravy ÚFIČ zo slovenského jazyka a literatúry 30
Globálne rozvojové vzdelávanie 10
Pracovné právo 6
Aplikácia moderných vyučovacích metód a koncepcií vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra 25
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
PhDr. Mariana Klamárová Využitie informačných technológií v edukačnom procese 10 84
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 0
Obsluha interaktívnej tabule 0
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 0
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Kultúra a umenie vo vyučovacom procese na gymnáziu 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Ing. Ján Kocák Učiteľ a internet 15 101
Ľudské práva v edukačnom procese 11
využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
PhDr. Ľubica Kordaničová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 130
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Internet a bezpečnosť 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Finančná gramotnosť 14
PhDr. Daniela Kováč Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 0 79
Rigorózna skúška 55
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Ľudské práva v edukačnom procese 0
Rozvoj kompetencií učiteľov nemeckého jazyka programom PASCH-net DSD GOLD-Nemecký jazykový diplom I. 14
RNDr. Milan Krempaský Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14 92
Obsluha interaktívnej tabule 12
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Využitie informačných technológií v edukačnom procese 11
Mgr. Veronika Krišková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14 56
Tvorba testov a možnosti ich využitia v predmete slovenský jazyk a literatúra 25
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Mgr. Marianna Lokšíková Školeské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 30
Ľudské práva v edukačnom procese 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 0
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 5
Mgr. Miloslav Melník Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 87
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Obsluha interaktívnej tabule 12
PaedDr. Gabriela Mičáková Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22 82
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 5
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Jana Oreská Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7 31
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Mgr. Adriána Pavlenková Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 87
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Školeské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Katarína Poláková Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 74
Tvorba matuitných zadaní z anglického jazyka 9
Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 9
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl-frekventanti 14
Tvorivé techniky vo výčbe anglického jazyka 15
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Mgr. Miroslav Selecký Odstraňnovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí- anglický jazyk 13 73
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl-frekventanti 14
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Internet a bezpečnosť 7
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Peter Sivák Učiteľ a internet 15 35
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov-inštruktor lyžovania 10
PhDr. Tatiana Sklenárová Uramová Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10 83
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
PaedDr. Antónia Stebnická Ľudské práva v edukačnom procese 0 91
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slov. jazyka a literatúry 0
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Rigorózna skúška 60
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 6
Mgr. Jozef Ščerba Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22 67
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 0
Finančná gramotnosť 0
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Zuzana Tokárová Ondrušová Metódy a formy práce podporujúce rozvpj myslenia a kreatvity 10 61
Učenie sa na stanovištiach ako nástroj rozvoja kľúčových kompetencií v koncepcii ot otvoreného vyučovania v predmete NJ 15
Rozvoj kompetencií učiteľov nemeckého jazyka programom PASCH-net DSD GOLD - Nemecký jazykový diplom I. 14
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
RNDr. Slavomír Tuleja, PhD. Obsluha interaktívnej tabule 12 61
Modernizácia vzdelávania na SŠ 35
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
PhDr. Radoslav Turik Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 3 63
Obsluha interaktívnej tabule 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 0
Rigorózna skúška 60
Mgr. Anton Žido Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14 33
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Viktor Židzik Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10 75
Obsluha interaktívnej tabule 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Správanie žiakov v škole a prevencia probémov s disciplínou 7
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Ľudské práva v edukačnom procese 11


© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Kontakt

  • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
    Komenského 4, 066 01 Humenné
    GPS: N48.933246, E21.892994
  • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900

Od 25. 5. 2018 vstúpili do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vďaka ktorým budú osobné údaje ešte lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontroluS otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nás môžete kontaktovať nasledovne:

  • osobne: kancelária č. 105, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 066 01, v stredu v čase od 13,00 do 15,00 hod.
  • telefonicky: +421 57 775 3826
  • elektronickou poštou: gymhum@gmail.com
Počet návštev: 12075741