Navigácia

"KROK DO BUDÚCNOSTI"

 

 
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                   
Programové obdobie 2007-2013

 

STRATEGICKÝ CIEĽ:

Obsahová prestavba vzdelávania SŠ s využitím interaktívnych foriem a metód výučby, orientácia výuky študentov na potreby trhu práce v regióne a pre ďalšie vzdelávanie.

 

ŠPECIFICKÉ CIELE:

a) posilnenie profilácie a konkurencieschopnosti školy, zvýšenie atraktívnosti pre žiakov inovovaným obsahom a metódami výučby v súlade s obsahovou reformou stredného školstva

b) ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú

c) rozvíjanie tvorivosti žiakov a schopnosti samostatného rozhodovania sa, orientácia žiakov na potreby trhu práce v regióne, zlepšenie ich uplatniteľnosti v ďalšom štúdiu a v praxi

CIEĽOVÁ SKUPINA: pedagogickí zamestnanci školy a  žiaci 1. a 2. ročníka

 


 

 

Potreby pedagógov - účastníkov projektu:

a)      na základe štátneho vzdelávacieho programu vytvoriť vhodného školského vzdelávacieho programu pre činnosť školy,

b)      implementovať nové metódy do vyučovania žiakov,

c)      zavádzať predmetové portfólio do prípravy žiakov na vysokoškolské štúdium,

d)     posilniť medzipredmetové vzťahy projektovým vyučovaním a nie náhodne a sporadicky, ale koncepčne a efektívne aplikovať IKT a využívať ich možnosti.

 

Potreby zapojených žiakov možno formulovať na základe realizovaných testovaní v spolupráci s renomovanou firmou medzi žiakmi 1. a 2. ročníka, skúsenosťami študentov, ktorí pokračujú v štúdiu na vysokých školách, a výsledkami adaptačných dotazníkov. Pre úspešné štúdium na vysokej škole a uplatnenie sa v živote žiak potrebuje zvládnuť, formovať, resp. upevňovať:

a)      čítanie s porozumením

b)      základy vedeckej práce

c)      komunikáciu a prezentáciu

d)     environmentálne myslenie a konanie

 

e)      uplatniť sa a orientovať sa na trhu práce

f)       jazykové kompetencie

g)      občianske kompetencie

h)      hodnotenie a sebahodnotenie.


    

Dôvodmi prípravy projektu bola potreba zmien, lebo:

- škola je odtrhnutá, vzdialená od života

- absolvent  školy disponuje poznatkami nepoužiteľnými v praxi

- poznatky absolvent školy nevie použiť v bežnom živote

- žiakom chýbajú vedomosti potrebné pre praktický život

- žiaci nevidia zmysel v tom, čo, ako a prečo sa učia

- žiaci majú problém samostatne myslieť -  tvorivo aj kriticky

- osnovy sú preplnené

- študenti absorbujú počas štúdia veľké množstvo zbytočných encyklopedických vedomostí

 

Metodológia aktivít:

Pedagógovia – školenia

                             projektové vyučovanie

                             tvorba projektov vyučovacích hodín, pracovných listov a prezentácií z jedného tematického celku.

 

Žiaci – tvorba prezentácií

             domáca príprava cez internet (MOODLE)

 tvorba školských projektov

AKTIVITY V PROJEKTE KROK DO BUDÚCNOSTI

 


 

1. AKTIVITA - zavádzanie inovatívnych metód vzdelávania za pomoci moderných učebných materiálov, pomôcok a IKT, inovácia pedagogickej dokumentácie v rozsahu štátneho vzdelávacieho programu (zodp. Ing. Daniela PAJDLHAUSEROVÁ)

 

 

Činnosti v rámci aktivity:

- implementácia štátneho vzdelávacieho programu do učebného plánu školy, rozhodnutie o hodinových dotáciách na jednotlivé predmety v koordinácii s implementáciou       školského   vzdelávacieho programu


 

- vyčlenenie pedagogických zamestnancov pre zapracovanie nových požiadaviek kurikula do osnov výuky jednotlivých predmetov – slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, náuka o spoločnosti, dejepis, matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia, estetická výchova, etická výchova, telesná výchova


 

- školenia vyčlenených pedagogických zamestnancov na používanie moderných učebných pomôcok a laboratórneho vybavenia v jednotlivých častiach kurikula prírodovedných predmetov,


 

- výber nových učebných materiálov a pomôcok a IKT pre zabezpečenie modernej výuky jednotlivých predmetov (vyčlenení zamestnanci s vedením školy)

 

- obstaranie didaktických prostriedkov


 

- pilotné zavádzanie nových osnov a metód vzdelávania v 1.ročníku – počas školského roku 2008/2009 a nového predmetu Tvorba projektu a prezentácia


 

- zhodnotenie úspešnosti a účinnosti zavádzania obsahovej reformy  – recenzia nových učebných osnov a metodiky výuky


 

- plná aplikácia nových osnov a metód vzdelávania v novom 1.ročníku žiakov počas školského roku 2009/2010, monitorovanie dosahovania stanovených cieľov


 

- pilotné zavádzanie nových osnov a metód vzdelávania v 2.ročníku – počas školského roku 2009/2010

 

 

 

Metodológia aktivity:

1) školiace stretnutia cieľovej skupiny učiteľov k štátnemu (ŠTVP) a školskému vzdelávaciemu programu (ŠKVP)

2) vytvorenie pracovnej skupiny

3) tvorba obsahu nového predmetu Tvorba projektu a prezentácia

4) tvorba inovovaných pedagogických dokumentov (učebné plány, učebné osnovy, časovo-tematické plány, plány predmetových a odborno-výchovných komisií) v súlade so ŠTVP, ŠKVP, vzdelávacími štandardmi a rámcovými učebnými plánmi

4) príprava metodických materiálov k  novému predmetu aj k jednotlivým predmetom zahrnutých do projektu

5) pilotné overovanie foriem, metodiky, obsahu a časového rámca nového predmetu

6) dotazník po ročnom a dvojročnom trvaní projektu – učitelia a žiaci

7) príprava a overovanie pracovných listov v rámci jednotlivých predmetov

8) transformácia výsledkov aktivity na širšie použitie v praxi

 

Výstupy aktivity:

1) školský vzdelávací program pre 4-ročné a 8-gymnázium, ktorý má byť  obrazom originality, odlišnosti školy, jej silných stránok a smeruje žiaka k celoživotnému vzdelávaniu sa

2) učebné plány, učebné osnovy pre jednotlivé predmety, časovo-tematické plány jednotlivých predmetov

3) učebné plány, učebné osnovy, časovo-tematický plán Tvorba projektu a prezentácia

4) plány predmetových komisií a plány odborno-výchovných komisií

5)metodický materiál  k predmetu Tvorba projektu a prezentácia

6) prezentácia prác žiakov s použitím IKT

 

2. AKTIVITA  - tvorba a implementácia školského vzdelávacieho programu posilňujúceho profiláciu školy, jej konkurencieschopnosť a atraktívnosť pre žiakov (metodik aktivity: PaedDr. Jana KABABÍKOVÁ)

 

Činnosti v rámci aktivity :

- tvorba školského vzdelávacieho programu, rozhodnutie o hodinových dotáciách na jednotlivé predmety v koordinácii s implementáciou  štátneho vzdelávacieho programu


- vyčlenenie pedagogických zamestnancov pre zapracovanie nových požiadaviek kurikula do osnov výuky jednotlivých školských predmetov – Tvorba projektu a prezentácia


- výber nových učebných materiálov a pomôcok, prezentačnej a výpočtovej techniky pre zabezpečenie modernej výuky jednotlivých školských predmetov (vyčlenení zamestnanci s vedením školy)


- obstaranie didaktických prostriedkov


- pilotné zavádzanie nových osnov a metód školského vzdelávacieho programu v oboch úrovniach systému vzdelávania (národný a školský) v 1.ročníku – počas školského roku 2008/2009


- zhodnotenie úspešnosti a účinnosti zavádzania obsahovej reformy vo väzbe na 1. aktivitu -  prepojenosť dvojúrovňového systému vzdelávania v národnom a školskom kurikule,


- plná aplikácia nových osnov a metód vzdelávania v novom 1.ročníku žiakov počas školského roku 2009/2010, monitorovanie dosahovania stanovených cieľov


- pilotné zavádzanie nových osnov a metód školského vzdelávacieho programu v oboch úrovniach systému vzdelávania (národný a školský)  v 2.ročníku – počas školského roku 2009/2010

 

Metodológia aktivity:

1) školiace stretnutia cieľovej skupiny učiteľov k štátnemu (ŠTVP) a školskému vzdelávaciemu programu (ŠKVP)

2) vytvorenie pracovnej skupiny

3) tvorba inovovaných pedagogických dokumentov (učebné plány, učebné osnovy, časovo-tematické plány, plány predmetových a odborno-výchovných komisií) v súlade so ŠTVP, ŠKVP, vzdelávacími štandardmi a rámcovými učebnými plánmi

4) príprava metodických materiálov k jednému tematickému celku jednotlivých predmetov zahrnutých do projektu

5) monitorovanie dosahovania výkonových a obsahových štandardov

6) dotazník po ročnom a dvojročnom trvaní projektu

7) príprava a overovanie pracovných listov v rámci jednotlivých predmetov

8) transformácia výsledkov aktivity na širšie použitie v praxi

 

Výstupy aktivity:

1)      školský vzdelávací program pre 4-ročné a 8-gymnázium, ktorý má byť  obrazom originality, odlišnosti školy, jej silných stránok a smeruje žiaka k celoživotnému  vzdelávaniu  sa

 

2)      učebné plány, učebné osnovy pre jednotlivé predmety, časovo-tematické plány jednotlivých predmetov

 

3)      plány predmetových komisií a plány odborno-výchovných komisií

 

4)      metodický materiál a pracovné listy k jednému tematickému celku v jednotlivých predmetoch

 

3. AKTIVITA - ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú          (zodp.:  RNDr. Slavomír TULEJA, PhD.)

 

Činnosti v rámci aktivity :

- úvodné semináre ozrejmujúce detaily obsahovej reformy vzdelávania, odporúčania pre inováciu kurikula a pre vypracovávanie obsahových a výkonových štandardov pre jednotlivé predmety (všeobecné pre všetky predmety)


- konzultácie implementácie reformy školstva do konkrétnych osnov a metodík výuky a pedagogickej dokumentácie vypracovávaných vyčlenenými pedagogickými zamestnanc ami a to formou dištančného vzdelávania a účasťami aspoň na 2 spoločných seminároch (po jednotlivých predmetoch)


- tvorba osnov a metodík výuky  s využitím nových učebných materiálov a didaktických pomôcok - vyčlenení pedagogickí zamestnanci


- inovácia pedagogickej dokumentácie, učebných textov a príručiek


- výber expertov z pedagogických katedier vysokoškolských zariadení na recenziu novovypracovaných osnov a metodík výuky školy


- zapracovanie odporúčaní z recenzií vyčlenenými pedagogickými zamestnancami

 

Metodológia aktivity:

       Založíme školský Moodle server a naučíme pedagogických zamestnancov školy so záujmom o inováciu výučby učiť svoje predmety pomocou blended learningu (spojenie e-Learningu a výučby v triede) v Moodle. Uskutočníme pre nich kurz prezenčnou formou, v ktorom bude aj online (e-Learningová) zložka (rozsah kurzu - 20 hodín prezenčnou formou, e-Learning-ová zložka - 40 hodín). Účastníci sa naučia vytvárať vlastné kurzy v Moodle, vkladať do nich obsah, vytvárať v rámci nich aktivity pre študentov (diskusné fóra, zadania, testy, lekcie, wiki, slovníčky pojmov). Oboznámime ich so základmi administrácie kurzu v Moodle, so spracovaním a druhmi známkovania v Moodle. Prezentujeme navyše overené techniky využívania rôznych komponentov Moodle. Výstupom z kurzu bude to, že každý účastník vytvorí učebné materiály k jednému tematickému celku v rámci svojho predmetu a pilotne tieto svoje materiály so svojimi žiakmi otestuje. Ďalej v rámci kurzu oboznámime účastníkov s novými interaktívnymi metódami vyučovania. Konkrétne pôjde o metódu Just-in-Time Teaching, JiTT, ktorú vyvinuli Gregor Novak, Andy Garvin, Evelyn Patterson a Wolfgang Christian z USA. Cieľom metódy JiTT je zlepšiť konceptuálne (pojmové) chápanie, zlepšiť schopnosť riešiť problémové úlohy, vyvinúť u študentov schopnosť kriticky myslieť, vytvárať tímové a komunikačné schopnosti, naučiť spájať to, čo sa učia v škole, s ich skúsenosťami z bežného života. JiTT sa zameriava na dva kognitívne princípy: (1) Študenti sa naučia viac, ak zamestnáme ich intelekt; (2) Učitelia učia efektívnejšie, ak majú predstavu o tom, čo si ich študenti myslia a čo v skutočnosti vedia.

 

Výstupy z aktivity:

- každý pedagogický zamestnanec, ktorý prejde školením, bude schopný zostaviť vlastný Moodle kurz k svojmu vyučovaciemu predmetu, bude ho vedieť naplniť obsahom a vedieť ho administrovať

- každá lekcia prezenčného kurzu pre pedagogických pracovníkov (10 lekcií) bude obsahovať online zadanie na Moodle, ktorého vypracovanie alebo nevypracovanie sa dá ľahko overiť

- každý školený pedagogický pracovník spracuje na Moodle jeden tematický celok zo svojho vyučovacieho predmetu

- každý školený  pedagogický pracovník pilotne tento celok otestuje na žiakoch a porovná jeho efektivitu s tým, ako keď ho učil bez Moodle.

 

4.AKTIVITA - rozvíjanie tvorivosti žiakov a schopnosti samostatného rozhodovania sa, orientácia žiakov na potreby trhu práce v regióne, zlepšenie ich uplatniteľnosti v ďalšom štúdiu a v praxi zavádzanie nových foriem výuky do vzdelávacieho procesu, samostatné riešenie modelových problémov a situácií, podpora podnikateľských schopností a ekonomického myslenia, vytváranie praktických zručností a návykov ( zodp. RNDr. Marián HAMRÁK)

 

Činnosti v rámci aktivity :

- rozhodnutie o rozsahu zavedenia netradičných foriem vyučovania, stanovenie  hodinových dotácií na projektové štúdium,

 

- vyčlenenie pedagogických zamestnancov pre tvorbu osnov a metodiky výuky predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, náuka o spoločnosti, dejepis, matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia, estetická výchova, etická výchova, telesná výchova


- výber nových didaktických prostriedkov pre zabezpečenie netradičných foriem výuky


- obstaranie didaktických prostriedkov


- pilotné zavádzanie netradičných foriem vyučovania v 1.ročníku – počas školského roku 2009/2010


- zhodnotenie úspešnosti a účinnosti zavádzania netradičných foriem vyučovania pre samostatné riešenie modelových problémov a situácií žiakmi , rozvoj podnikateľských schopností a ekonomického myslenia a tvorbu praktických zručností a návykov

 

Metodológia aktivity:

 

      Aktivita bude prebiehať vo všetkých triedach 1. ročníka.  V každej triede bude prebiehať projektové vyučovanie, projekty budú rozdelené tak,  aby  na každom projekte  pracovali spoločne štyria žiaci. Žiaci budú zaradení do skupín  prevažne podľa záujmu. Súčasťou projektového vyučovania budú exkurzie ( budú sa spájať skupiny z paralelných tried), získavanie informácií z internetu, štúdium dostupnej literatúry.  Získané materiály sa budú spracovávať vo forme prezentácií.  Na záver (mesiac máj) sa v jednom týždni  uskutočnia prezentácie  na jednotlivých predmetoch. Žiaci tak získajú ucelenejší obraz o regióne v ktorom žijú, posilní sa hrdosť na svoje mesto a okolie,   naučia sa pracovať v skupinách a budú rozvíjať prezentačné schopnosti.

Výstupy aktivity :

Žiacke prezentácie spracované v prezentačnom programe PowerPoint alebo Impress.

 

 

Hlavné prínosy projektu KROK DO BUDÚCNOSTI pre študenta:

 

Väčšia konkurencieschopnosť našich absolventov pri prijímaní na VŠ a následne na trhu práce

Zvýšenie odbornosti v profilových predmetoch

Priblíženie školy potrebám reálneho života

Posilnenie voliteľnosti - voľba vlastnej vzdelávacej cesty

Menej učenia naspamäť, rozvoj schopností a zručností

Chuť vzdelávať sa a aktívne sa učiť

Tvorivá, partnerská atmosféra v škole, aktívne učenie prostredníctvom moderných metód a pomôcok

O každodennom živote školy budú rozhodovať tí, ktorých sa to týka – učitelia, žiaci a ich rodičia.

      

Záver

       Nadväzujúcimi aktivitami bude postupné uplatňovanie inovatívnych metód a foriem výuky v ďalších triedach 1. a 2. ročníka, ako aj u žiakoch patriacich do cieľovej skupiny vo vyšších ročníkoch. Vďaka tomu sa zlepší pripravenosť cieľovej skupiny (aj po skončení podpory zo strany EÚ) na potreby spoločnosti založenej na znalostiach, zvýši sa úroveň kľúčových kompetencií a súlad s potrebami trhu práce a ďalšieho štúdia, čo zaručí cieľovej skupine primerané sociálno-ekonomické postavenie.

       Realizácia predkladaného projektu zabezpečí vytvorenie dlhodobo realizovaného moderného vzdelávacieho programu, podporeného potrebným materiálnym vybavením, didaktickými postupmi, znalosťami pedagógov a existujúcimi nástrojmi na jeho udržiavanie a trvalé zlepšovanie.

Kontakt

  • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
    Komenského 4, 066 01 Humenné
    GPS: N48.933246, E21.892994
  • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900

Od 25. 5. 2018 vstúpili do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vďaka ktorým budú osobné údaje ešte lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontroluS otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nás môžete kontaktovať nasledovne:

  • osobne: kancelária č. 105, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 066 01, v stredu v čase od 13,00 do 15,00 hod.
  • telefonicky: +421 57 775 3826
  • elektronickou poštou: gymhum@gmail.com
Počet návštev: 12814226