Navigácia

Výchovné poradenstvo

 • Výchovný poradca uskutočňuje v spolupráci s triednymi učiteľmi vyhľadávanie žiakov s problémami vo výchove a vývine osobnosti. Zabezpečuje pre nich výchovné a výchovnoporadenské aktivity, podľa potreby im sprostredkúva psychologické, iné odborné služby a starostlivosť.

 

 • Poskytuje konzultácie študentom a ich zákonným zástupcom, ako aj pedagogickým zamestnancom školy pri riešení výchovných, vzdelávacích problémov, informuje ich o štúdiu na vysokých školách a poskytuje pomoc pri voľbe povolania. Osobitnú pozornosť venuje žiakom nadaným, talentovaným a žiakom s postihnutím. Zvýšenú pozornosť venuje aj žiakom nastupujúcim do prvého ročníka. Koordinuje prácu komisie výchovného poradenstva, zabezpečuje a spolupodieľa sa na realizácii preventívnych aktivít pre žiakov a rodičov, najmä besied, skupinových stretnutí na aktuálne témy z oblasti učenia a vzdelávania, správania a medziľudských vzťahov, adaptácie, záťaže, prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov.

 

 • Na pedagogických radách informuje pedagogických zamestnancov školy o výchovnoporadenských aktivitách a práci výchovného poradcu. Dôsledne dodržiava a presadzuje v podmienkach školy zákon o ochrane osobných údajov. Výchovný poradca úzko spolupracuje s ostatnými členmi pedagogického zboru, najmä s triednymi učiteľmi, spolupracuje s CPPP, s koordinátorkou primárnej prevencie, s koordinátorkou výchovy k manželstvu a rodičovstvu, úradom práce, záujmovými občianskymi organizáciami, sleduje miestne a regionálne potreby, vývoj zamestnanosti a uplatňovanie absolventov v praxi.

 

 • Výchovný poradca sa podieľa na organizácii Dňa otvorených dverí, kde v spolupráci s vyučujúcimi jednotlivých predmetov sa podieľa na poskytovaní informácií pre žiakov 9. ročníka, ktorí majú záujem študovať na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom.

Výchovný poradca

Meno: Mgr. Viktor Židzik
Email: vzidzik@gmail.com
Konzultácia pre žiakov: utorok - štvrtok v čase veľkej prestávky
štvrtok 13:15 - 14:00
individuálne konzultácie podľa dohody
Konzultácia pre rodičov: individuálne konzultácie podľa dohody

Prehľad umiestnenia absolventov šk. r. 2017/2018 na VŠ

Vzor prihlášky na VŠ

Školská psychologická poradňa

Meno: PhDr. Oľga Kostelníková
Telefón: 0908453285

Pracovníčka CPPaP - sociálny pedagóg

Meno: Mgr. Mariana Čukalovská
Telefón: 057/775 0722
Web: www.cpppap-humenne.sk
Činnosť: Individuálne poradenstvo pri zvládaní krízových situácii a možnosti štúdia na VŠ.
Terapie, besedy, prednášky, skupiny.

Kontakt

 • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
  Komenského 4, 066 01 Humenné
  GPS: N48.933246, E21.892994
 • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900

Od 25. 5. 2018 vstúpili do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vďaka ktorým budú osobné údaje ešte lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontroluS otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nás môžete kontaktovať nasledovne:

 • osobne: kancelária č. 105, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 066 01, v stredu v čase od 13,00 do 15,00 hod.
 • telefonicky: +421 57 775 3826
 • elektronickou poštou: gymhum@gmail.com
Počet návštev: 12813454